Incassoregeling

Gebruikelijke werkwijze in incassozaken

Zodra u er voor kiest om de incasso van een vordering aan ons uit handen te geven, volstaat het om ons een overzicht te sturen van de openstaande facturen en de volledige adresgegevens van de debiteur, bij voorkeur voorzien van telefoon- en faxnummer en de contactpersoon. Deze gegevens kunt u ons niet alleen doen toekomen per post of per fax, maar desgewenst ook per e-mail. Indien wij de incassogegevens uiterlijk 15:30 uur hebben ontvangen, zullen wij de debiteur dezelfde dag nog een eerste aanmaning sturen.

 

U ontvangt van ons gelijktijdig met de verzending van de eerste aanmaning aan de debiteur een bevestiging van de incasso-opdracht. U weet dan dat wij uw incassozaak hebben ontvangen en in behandeling hebben genomen.

 

Vervolgens zullen wij de debiteur volgens een strak schema aanmaningen en concept processtukken doen toekomen om in korte tijd een zo groot mogelijke druk uit te oefenen. Ook herhaalde telefonische benaderingen maken van onze incassostrategie onderdeel uit. Onze aanpak is hard, doch rechtvaardig.

 

De meeste relaties stellen wij slechts op de hoogte van relevante ontwikkelingen van de incassozaak. In beginsel sturen wij u dan ook niet van iedere aanmaning een kopie of van ieder telefoongesprek een verslag, tenzij u dat toch op prijs zou stellen. Uiteraard kunt u te allen tijde naar de stand van zaken informeren.

 

Wij zullen de debiteur verzoeken om de betalingen te verrichten aan onze Stichting Derdengelden, waardoor wij direct op de hoogte zijn van de nakoming van betalingstoezeggingen en derhalve bij gebreke daarvan de debiteur direct daarmee kunnen confronteren. Uiteraard zullen wij binnen enkele dagen na ontvangst het merendeel van de ontvangen betaling (vrijwel altijd 80%) aan u doorbetalen.

 

Kosten

Aan de debiteur zullen naast de hoofdsom tevens de rente en buiten­gerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht, zoals deze volgens uw algemene voorwaarden met de debiteur zijn overeengekomen. In het meren­deel van de gevallen worden rente en buitenge­rech­telijke kosten door de debiteur betaald. Onze werkzaam­heden worden in dat geval volledig gedekt door de door de debiteur be­taal­de bui­tenge­rechtelijke kosten. Aan u wordt dan na incas­sering de hoofd­som en de rente doorbetaald.

 

Procedures

Indien een procedure voor de incassering van uw vordering noodzakelijk is, zullen wij onze werkzaamheden vanaf dat moment voorzetten op uurbasis. Deels kunnen de daaruit voor u voortvloeiende extra kosten worden voldaan uit het rente­be­drag en de in de uitspraak vastge­legde door de debiteur te betalen proces­kos­ten. Veelal gaat het dan echter om een betwiste vordering.

 

Annulering

Indien u evenwel zou besluiten om de incassering van uw vordering niet langer voort te zetten, dan zal het honora­rium worden vastge­steld op basis van het hierna omschreven incassotarief. Dit geldt zowel voor het geval, dat u afstand doet van ver­goe­ding van de door u geleden schade, bestaande uit ver­tra­gings­rente en incas­so­kosten, als in het geval u tus­sentijds uit commer­ciële overwegingen of om andere rede­nen zou besluiten om de vordering in te trekken en de incasso-opdracht te annule­ren.

 

Incassotarief

Het incassotarief is afgeleid van het voorheen geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Bij toepassing van het incassotarief wordt het honorarium vastgesteld op een percentage van het uiteindelijk door de debiteur gedurende de looptijd van de incasso-opdracht betaalde bedrag. Daarbij geldt een minimum bedrag, gelijk aan de hierna genoemde bedrag aan administratiekosten. Het percentage loopt af, naarmate het ontvangen bedrag toeneemt. Wij hanteren een incassotarief, waarbij het honorarium exclusief BTW en gemaakte kosten als volgt wordt bepaald:

 

over de eerste 3.000,00 1­5­,­00%
over het meerdere tot 6.000,00 1­0­,­00%
over het meerdere tot 15.000,00 8,00%
over het meerdere tot 60.00­0,00 5,00%
over het meerdere boven 60.000,00 3,00%


Geen resultaat

Mocht betaling – bijvoorbeeld als gevolg van een fail­lis­se­ment of indien de vordering niet op de debiteur ver­haalbaar is – alsnog geheel ach­terwege blijven, dan wordt vol­staan met een declara­tie, waarbij de aan ons in reke­ning gebrachte en door ons betaalde verschotten worden doorbelast en het honorarium aanmer­kelijk wordt beperkt tot een mini­maal bedrag aan administra­tie­kosten, thans € 75,00 exclusief BTW en kantoorkosten. Dit bedrag wordt periodiek aangepast.

 

Betwiste vordering

In geval de debiteur de vordering inhoudelijk mocht betwisten geldt een aangepaste regeling. In dat geval betreft het geen incasso-opdracht en zullen de werkzaam­heden niet beperkt blijven tot incasse­ring van de vorde­ring. Bij een inhoudelijk betwiste vordering nemen wij met u contact op en maken wij nadere afspraken. Behou­dens uitzonde­ring, ont­staat deze situatie eerst op het moment, dat tot het nemen van rechtsmaatre­gelen dient te worden overge­gaan. De decla­ra­tie zal in ieder geval zoveel moge­lijk in overeen­stemming worden ge­bracht met het finan­ciële belang van de zaak.

 

Service

Indien u besluit uw incassozaken op reguliere basis aan ons uit handen te geven, dan zullen wij uiteraard met u afspraken maken met betrekking tot uw eventuele specifieke wensen. Verder nemen wij graag uitgebreid kennis van uw debiteurenbeleid en specifieke problemen of knelpunten daarbij. In dat kader ontvangen wij graag eenmalig de tekst van uw aanmaningen en algemene voorwaarden. Bij wijze van service zullen wij u desgewenst gratis adviseren bij de opstelling of aanpassing van uw eigen aanmaningen en de verwijzing naar uw algemene voorwaarden. Mocht u nog niet over eigen algemene voorwaarden beschikken, dan kunnen wij daarin voorzien, desgewenst tegen een vaste prijs.

 

Verder zullen wij u gedurende onze relatie voortdurend informeren, indien wij zouden menen, dat uw debiteurenbeleid op onderdelen voor verbetering vatbaar zou zijn. Wij streven ernaar om een verlengstuk te worden van uw debiteurenbeheer.

Kantoor Vught

Kerkstraat 76
5261 CS VUGHT
T: 073 656 11 16
F: 073 656 76 95
info@beksadvocaten.nl

Rob Beks Advocaat

"Rob Beks is ook zelf ondernemer. Dat praat een stuk gemakkelijker."

Mark Bakker Juridisch medewerker

"Mark Bakker is een specialist op het gebied van bouwrecht, herstructurering en faillissementsrecht.'"

Christophe van Uden Advocaat

"Christophe van Uden is een ervaren advocaat op het gebied van contracten en verbintenissen."

Beks Advocaten

"Eén hecht team van juridische professionals. "

Advocaat

""

Beks Advocaten